پرش به محتوای اصلی

ثبت موقت اختراع در کشور آمریکا

ثبت موقت اختراع در کشور آمریکا یکی از ابزارهای پر کاربرد دریافت حق تقدم برای یک اختراع است. ثبت موقت (Provisional Patent) یک روش کم هزینه است که به مدت حداکثر یک سال به متقاضی آن فرصت میدهد با حق تقدم دریافت شده با  ثبت موقت اقدام به ثبت دائم اختراع نماید.

استفاده از ثبت موقت درشرایط زیر بسیار عمومیت دارد:

-  تحقیقات مخترعان به مرحله ای رسیده است که کارکرد اختراع را ثابت میکنند ولی برای تکمیل آن نیاز به زمان بیشتر است ولی نگران ثبت زودتر اختراع توسط رقبا هستند.

- مخترعان دستاوردهای فنی خود را تا مرحله ای جلو برده اند ولی برای توسعه بیشتر نیاز به سرمایه گذاری و شراکت دارند و در این مرحله نیاز به افشا نزد دیگران وجود دارد.

- مخترعان در رقابت تنگانگ با سایر رقبا هستند و از نظر زمانی قصد دارند شرط First to File  را در خصوص اختراع خود احراض کنند.

- جلوگیری از افشا قبل از ثبت اختراع در صورتی که مخترعان مجبور به انتشار دستاورد خود در قالب مقاله باشند.

ویزگی های اصلی ثبت اختراع موقت:

-   کم هزینه بودن نسبت به ثبت دائم.

-    سرعت بالا در ثبت

-    آرشیوی بودن ثبت و عدم اتنشار اطلاعات ثبت شده

-    گرفتن تاریخ حق تقدم و امکان استناد به آن در زمان ثبت اختراع دائم در آمریکا یا ثبت تقاضانامه­ی PCT

-    عدم از بین رفتن امکان ثبت اختراع درصورت اتمام مدت یکساله درصورتی که افشایی از طرف مخترع صورت نگرفته باشد  یا متقاضی دیگری برای آن ثبت آن اقدام نکرده باشد.

روند ثبت اختراع توسط ما:

شرکت ایده سازان عصر آفتاب افتخار ثبت نزدیک به 400 تقاضای ثبت اختراع موقت از سال 1392  تا سال 98 را برای متقاضیان دارد. روند زیر مراحل درخواست ثبت موقت است:

1-    تماس با شرکت و تقاضای ثبت موقت

2-    ارسال فرمها و دستور العملهای تهیه مستندات ثبت موقت برای مخترعان از طرف شرکت و تهیه مستندات لازم بر اساس فایلهای راهنما توسط مخترعان

3-    ارسال به شرکت و بازبینی فرمهای ارسال مخترعان

4-    تائید صحت تکمیل فرمها توسط شرکت و درخواست واریز وجه از طرف مخترعان

5-    دریافت وجه توسط شرکت و ارسال به بخش فنی برای آماده سازی، بازبینی و اصلاح مستندات

6-     ثبت تقاضانامه و ارسال مستندات ثبتی برای مختراعان

حداکثر زمان ثبت: 14 روز کاری پس از دریافت فرمهای اطلاعات (در صورت صحت در تکمیل فرمها)

جهت تقاضای ثبت با شماره تماس 02166521368 الی 9 داخلی 1، سرکار خانم مهندس ترکزبان مدیر بخش داکتینگ تماس گرفته شود.